TAISYKLĖS

 

TORAS LT pervežimo taisyklės

TORAS LT pervežimo taisyklės

1.Bendrosios nuostatos

1.1 Šiomis taisyklėmis yra nustatoma UAB TORAS LT paslaugų teikimo tvarka, reikalavimai siuntos paruošimui ir paslaugos užsakymui, bei teikiamų paslaugų ribojimai. Šios taisyklės taip pat nustato UAB TORAS LT, jos darbuotojų ir agentų atsakomybės atvejus ir atsakomybės ribojimus iki apibrėžtų dydžių, atvejus.

1.2. Pateikdamas Užsakymą,Užsakovaspatvirtina, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis (Terminais ir sąlygomis) ir besąlygiškai sutinka su visomis jų nuostatomis.

1.3. Šalys sutaria, kad UAB TORAS LT, ir Užsakovo santykius kurie yra neaptarti šiose Taisyklėse, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. TORAS LT - UAB TORAS LT

2.2.Pakuotė – vienas vienetas (vokas, dėžė, rulonas, padėklas ir pan.) tinkamai supakuotų, sužymėtų ir paženklintų daiktų.

2.3.Siunta – vieno siuntėjo vienam gavėjui siunčiama viena ar daugiau pakuočių, aprašytų siuntų lydinčiame popieriniame arba elektroniniame dokumente (manifeste), kurios pristatomos į vieną adresą.

2.4.Standartinė Siunta– Siunta, kurios visi dydžiai (ilgis, plotis, aukštis ir svoris) atitinka Užsakovo pasirinktos paslaugos Siuntai keliamus reikalavimus. Kokie yra konkrečios paslaugos reikalavimai Standartinei siuntai, yra nurodyta Paslaugų aprašyme 5 skyriuje

2.5.Nestandartinė Siunta -jeigu iš 3.4. punkte minėtas dydis viršija leistinus, siunta laikoma Nestandartine, o jos pristatymui gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

2.6.Realus Svoris– Pakuotės svoris kilogramais (kg), gaunamas Pakuotę pasvėrus.

2.5.Mokėtojas – fizinis ar juridinis asmuo, įskaitant jo darbuotojus ar agentus, kuris pateikia ir apmoka TORAS LT paslaugų užsakymų pagal sutartį arba nesudarius sutarties.

2.6.Siuntėjas – juridinis ar fizinis asmuo, perduodantis vežti tinkamai paruoštą siuntą jo nurodytam gavėjui.

2.7.Gavėjas - juridinis ar fizinis asmuo, kuris yra nurodytas ant siuntos pakuotės ir siuntų lydinčiame dokumente (manifeste) kaip asmuo turintis teisę gauti vežamą siuntą.

2.8.Siuntą lydintis dokumentas (manifestas) – Vežėjo arba Siuntėjo išrašytas siuntos popierinis arba elektroninis dokumentas, patvirtinantis siuntos vežimo sutartį.

2.9.Raštu – reiškia pranešimo perdavimo būdą, kai informacija Vežėjui arba Klientui perduodama tiesiogiai raštu, išsiunčiama paštu, elektroniniu paštu.

2.10.Kurjeris – asmuo, dirbantis ar atstovaujantis Vežėją, priimant siuntas iš Siuntėjo, pervežant jas bei perduodant Gavėjui.

2.11.Sutartis –Siuntų vežimo sutartis, jos priedai, pakeitimai, bei papildymai.

2.12.Papildomos išlaidos– išlaidos, atsiradusios Užsakymo vykdymo laikotarpiu po apmokėjimo ne dėl Kurjerio kaltės, kurios negalėjo būti įtrauktos į kainą Užsakymo priėmimo momentu ir todėl privalo būti apmokėtos Užsakovo.

2.14.Nekompensuojamieji daiktai– daiktai, kurių naudojantis TORAS LT paslaugomis siųsti nerekomenduojama ir kuriems praradimo/apgadinimo atveju negalioja joks draudimas. Tai – dokumentai, vertingi ir kiti daiktai, kurių vertė sunkiai nustatoma, taip pat trapūs bei smūgiams neatsparūs daiktai.Nekompensuojamųjų daiktų sąrašasskelbiamas ir nuolat atnaujinamas Internetinėje svetainėje.

2.15.Draudžiami siųstiyra daiktai, prekės, medžiagos, kurių vežimas (įvežimas, išvežimas, gabenimas) yra uždraustas pagal bent vienos iš valstybių, kurių teritorija vykdomas vežimas, teisę (įskaitant alkoholį ir tabaką); taip pat didelės vertės daiktai kurių, patyrus žalą, neįmanoma atkurti, rekonstruoti ir/arba pakeisti lygiaverčiais daiktais, Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) priimtuose norminiuose teisės aktuose įvardyti kaip draudžiami siųsti. Sąrašas draudžiamų daiktų https://www.uabtoras.lt/informacija

2.16Siuntos apgadinimas– Kurjerio klaidos sąlygotas žalos padarymas Užsakovo Siuntai jos gabenimo metu nuo paėmimo iš Siuntėjo iki pristatymo Gavėjui. Siunta laikoma apgadinta tuomet, kai jos turinys yra pažeistas kartu su pakuote.

3. Užsakymo pateikimas/atšaukimas

3.1. Užsakymo pateikimo būdai:

a) TORAS LT interneto svetainėjewww.uabtoras.lt

b) įmonės kontaktiniu telefonu 863006033

c) El. paštu info@uabtoras.lt

d) socialiniame tinke facebook.comTORASLT siuntiniu pervežimas

3.2.Užsakovas pateikęs užsakymą, bet kuriuo aukščiau išvardytų būdu, patvirtina, kad susipažino su TORAS LR pervežimo taisyklėmis.

3.3 Siuntėjas turi suteikti Vežėjui sąlygas pateiktą užsakymą įvykdyti nuo 06 val. iki 00:00 val.

3.4. Užsakymas, pateiktas interneto svetainėje www.uabtoras.lt laikomas priimtu tik gavus TORAS LT patvirtinimą siuntėjui tekstine žinute. Negavus užsakymo patvirtinimo per 2 darbo valandas nuo užsakymo pateikimo, paslaugų užsakovas turi informuoti apie tai TORAS LT 863006033

3.5 Po užsakymo klientas informuojamas apie siuntos registraciją sms žinute, pristačius siuntą taip pat atsiunčiama sms žinutė apie siuntos būseną.

3.6. Bet kurį Užsakymą Užsakovas turi teisę atšaukti iki kol Siunta bus paimta iš Siuntėjo. Kurjeriui paėmus Siuntą, Užsakovas (Siuntėjas) neturi teisės atšaukti Užsakymo, - laikoma, kad Užsakymas vykdomas ir jam taikomas atitinkamas apmokėjimas.

3.7. TORAS LT Kurjeris turi teisę atsisakyti priimti ir (arba) vykdyti Užsakymą, jeigu paaiškėja faktas, kad TORAS LT Kurjeriui nežinant pristatymui buvo perduoti Draudžiami siųsti ir (arba) pavojingi daiktai ir (arba) medžiagos. Tokiu atveju TORAS LT turi teisę be išankstinio Užsakovo įspėjimo kreiptis į atitinkamas valstybines institucijas ir atlikti kitus veiksmus, kurie būtini tam, kad būtų sumažinta (panaikinta) rizika, susijusi su siunčiamo Siuntinio turiniu. Užsakovas pilna apimtimi atsakingas už visas pasekmes, taip pat įsipareigoja atlyginti visas TORAS LT išlaidas. Taip pat tokiu atveju Užsakovui nėra grąžinami pinigai už Siuntos siuntimą ir nekompensuojamos jokios jo išlaidos, netekimai, nuostoliai. Užsakovas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

3.8. TORAS LT turi teisę atsisakyti priimti Užsakymą ar paimti Siuntą esant netinkamai Siuntos Pakuotei ar informacijos neatitikimui tarp Užsakymo ir faktiškai pateiktos Siuntos.
3.9. TORAS LT negarantuoja galimybės sustabdyti Siuntą po to, kai Kurjeris ją paėmė.

 

4. Ribojimai siuntų matmenims ir svoriui

4.1. Standartinė pakuotė – kurios ilgio, pločio ir aukščio kraštinių suma neviršija 1,5m. (Pvz.: Ilgis 50cm+Plotis 50cm + Aukštis 50cm). Maksimalus vienos pakuotės svoris iki 30kg. Kainos nurodytos be užnešimo nunešimo Standartinės pakuotės paaiškinimaičia. https://www.uabtoras.lt/informacija

4.2. Minimalūs pakuotės išmatavimai ir svoriai:

Minimalus vienos pakuotės svoris, kg - 0.001

4.3. Siuntos, neatitinkančios Taisyklių 5.1. punkte numatytų matmenų ribų, bei siuntiniai, sunkesni nei 30kg, gali būti priimamos pristatymui tik pagal atskirą susitarimą su Klientu, jeigu yra galimybė juos transportuoti.

4.4. Viršijus aukščiau nurodytus siuntų matmenis ir / ar svorio ribojimus, taikomi papildomi mokesčiai https://www.uabtoras.lt/informacija .

 

 

5. Siuntos pakuotės žymėjimas

5.1. Kiekviena atskira siuntos pakuotė privalo būti pažymėta:

·Siuntėjo pavadinimas;

·Siuntėjo adresas;

·Gavėjo pavadinimas;

·Gavėjo tikslus adresas: gatvė, namo nr., pašto kodas, miestas, šalis;

·Nurodyti korpusą, aukštą, kabinetą, jeigu tai padės greičiau rasti Gavėją;

·Gavėjo kontaktas, telefono numeris;

·Siunčiamų pakuočių skaičius (1/5; 2/5; …; 5/5);

·Siuntos svoris, ilgis, plotis ir aukštis

·PROFORMAhttps://uabtoras.lt/forma

 

6. Teikiamos paslaugos, paslaugų kainos:

6.1.TORAS LT teikia siuntų vežimo paslaugas nuo adreso iki adreso, jei nesutarta kitaip. Siuntos pristatomos per terminus pagal susitarimą registracijos metu.

6.2. Kitos teikiamos paslaugos, jeigu jos būna užsakomos, apmokamos papildomai.

6.3. Standartinių matmenų siuntinių kainos yra skelbiamos puslapyjehttps://www.uabtoras.lt/marsrutai. O nestandartinių siuntinių kainos derinamos atskirai, apie jas teirautis nurodytu kontaktiniu telefonu +37063006033 ar el. paštu info@uabtoras.lt

6.4. Paslaugų kainos su klientais derinamos individualiai nurodytu kontaktiniu telefonu +37063006033 ar el. paštu.info@uabtoras.lt

6.5. UAB „Toras LT" turi teisę pasitelkti ir trečiuosius asmenis kaip faktinius vežėjus užsakymams įvykdyti. 

 

7. Siuntos įpakavimas

7.1. Pakuotė turi būti tokia, kad joje esantys daiktai būtų apsaugoti nuo sugadinimų ją vartant į visas puses, kratant, stumiant, pakuotei nukrentant iš nedidesnio nei 1 metro aukščio, esant 0 – 30 laipsnių aplinkos temperatūrai ir jos svyravimams. Norint, kad pakuotė nesubliūkštų, ji turi atlaikyti statinį, 4-5 kartus didesnį už jos pačios svorį, spaudimą

7.2. Pakuotė turi būti tokia, kad nebūtų įmanoma prieiti prie jos turinio nepažeidus pačios pakuotės (nepraplėšus dėžės ir pan.)

7.3. Tampri pakavimo plėvelė, polietileninis maišas, popierinis maišas (turginis krepšys, sportinis krepšys) ar audinys nėra tinkama pakuotė.

7.4. Jei siuntos pakuotė yra vertinga, ją būtina papildomai supakuoti, kad išvengti apgadinimų.

7.5. Tinkama pakuotė: skysčiui -metaliniai indai. Daiktams - gofruoto kartono, metalinė, medinė dėžė.

7.6. Audio, video, buitinė technika turi būti siunčiama gamyklinėje, originalioje pakuotėje, be pašalinių daiktų.Norint, kad daikto/prekės gamyklinė/ prekybinė pakuotė nebūtų pažeista transportavimo metu, būtina tokį daiktą/prekę papildomai supakuoti įtransportavimui skirtą pakuotę.

ATMINKITE, kad daikto gamyklinė pakuotė nėra tinkama pakuotė, specialiai transportuoti skirtos pakuotės yra tvirtesnės.

7.7. Stikliniai, trapūs daiktai turi būti siunčiami tvirtoje, kietašonėje pakuotėje su paminkštinimais viduje, be pašalinių daiktų, kurie gali apgadinti daiktą, siunčiant dūžtančius daiktus, būtina paženklint pakuotę;

7.8. Esant netinkamam pakavimui Vežėjas neatsako už saugų siuntos transportavimą, nekompensuoja Klientui patirtų nuostolių ir gali pareikšti Klientui pretenziją dėl Vežėjui ar tretiesiems asmenims padarytos žalos.

7.9. Netinkamas siuntų pakavimas – tai pakavimas, kuris neapsaugo siuntos turinio nuo įprastinių transportavimo pavojų bei neužtikrina, kad transportuojama siunta nepakenktų kitoms siuntoms.

Plačiau apie tinkamąsiuntų pakavimąhttps://www.uabtoras.lt/informacija

7.10. Užsakovas yra atsakingas už tinkamą ir saugų Siuntos pakavimą ir prisiima visišką atsakomybę už šių reikalavimų laikymąsi. Bet koks Užsakovo skundas dėl žalos, kurios priežastimi buvo netinkama ir/ar nepakankama Pakuotė, gali būti atmestas kaip nepagrįstas.

 

8. Siuntos perdavimas kurjeriui:

8.1. Siunta perduodama kurjeriui iš anksto sutartoje vietoje arba siuntėjo adrese.

8.2. Kurjeris tą dieną (surinkimo) prieš atvažiuodamas paimti siunta susisiekia su siuntėju ir sutaria paėmimo laiką. Jeigu siuntų surinkimo dieną su siuntos siuntėju neįmanoma susisiekti telefonu, dėl siuntos nepaėmimo atsiradusių nepatogumų įmonė atsakomybės neprisiima.

8.3. Vairuotojas neprivalo nunešti/užnešti siuntos, nunešimo/užnešimo paslauga yra papildomai apmokestinama (mokestis neįskaičiuotas į siuntos pervežimo kainą).

 

9. Siuntos atidavimas Gavėjui:

9.1. Siuntą kurjeris atiduoda iš anksto sutartoje vietoje arba gavėjo adrese.

9.2. Kurjeris tą dieną (pristatymo) prieš atvažiuodamas atiduoti siuntą susisiekia su gavėju ir sutaria atidavimo laiką. Jeigu pristatymo dieną nei su gavėju, nei su siuntėju neįmanoma susisiekti telefonu, o namuose gavėjo nėra, siuntos pristatymas nusikelia į sekančią planuojamą UAB TORAS LT siuntų dalijimo dieną.

9.3. Vairuotojas neprivalo nunešti/užnešti siuntos, nunešimo/užnešimo paslauga yra papildomai apmokestinama (mokestis neįskaičiuotas į siuntos pervežimo kainą).

 

10. Daiktai, kurių TORAS LT neveža:

10.1. Uždrausti vežti daiktai - daiktai bei medžiagos ar produktai, kurie dėl savo cheminių ar fizinių savybių gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai, aplinkai ar turtui ir yra įtraukti į Jungtinių Tautų Organizacijos ekspertų komiteto pavojingų medžiagų sąrašą; taip pat, bet kurie daiktai, prekės, medžiagos, kurių vežimas (vežimas, išvežimas, gabenimas) yra uždraustas pagal valstybės, kurios teritorijoje vykdomas vežimas, teisę, kaip pavyzdžiui:

Tabako gaminiai, alkoholiniai gėrimai.

Ginklai ir jų dalys, šaudmenys, sprogmenys ir sprogstamosios medžiagos.

Narkotinės ir psichotropinės medžiagos.

Greitai gendantys maisto ir ne maisto produktai.

Pinigai, vertybiniai popieriai, taurieji metalai ir brangakmeniai

Toksiški ar koroziją sukeliantys tirpalai.

Televizoriai, monitoriai.

Įstatymais draudžiama spausdinta, garso, vaizdo ar elektroniniu pavidalu išsaugota medžiaga.

Žmogaus palaikai ar kūno dalys.

Daiktai, kurių pervežimui reikalingos specialios temperatūros, oro drėgmės ar kitos sąlygos.

Daiktai, kurių pervežimui, išvežimui ar vežimui reikalingi specialūs leidimai ar išskirtinės sąlygos.

Daiktai, kurie dėl savo savybių gali pakenkti kitoms siuntoms ar žmonių sveikatai, aplinkai.

10.2. TORAS LT neprisiima jokios atsakomybės už per klaidą priimtas siuntas su šiame skyriuje nurodyto turinio daiktais. TORAS LT turi teisę bet kurioje stadijoje nustatyta tvarka sustabdyti vežimą ir patikrinti pakuotės turinį, jei bus įtarimas, kad siuntoje yra Uždrausti vežti daiktai, kurie gali kelti pavojų žmonių sveikatai ar kitoms siuntoms, arba yra draudžiami vežti kitų valstybių teritorija. Tokiu atveju TORAS LT imasi visų būtinų saugumo priemonių. Paslaugos Mokėtojas pilnai atlygina dėl to TORAS LT patirtus nuostolius ir turėtas išlaidas, nepriklausomai nuo to, kurioje šalyje jie buvo patirti.

Draudžiamų siųsti daiktų sąrašas: (įtraukti į https://www.uabtoras.lt/informacija)

Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad siunčiant siuntas už/į Europos Sąjungą dėl siunčiamų daiktų reikėtų pasitikslinti su vietine muitine apie toje šalyje galiojančius apribojimus.

Siuntėjo pareiga – užtikrinti, kad siunčiami daiktai atitiktų vyriausybės reglamentus ir įstatymus, taikomus visose šalyse, kurių teritorijomis keliauja siunta.

Siuntos su minėtais daiktais pristatymo užsakymas gali būti anuliuotas be įspėjimo, siunta sulaikyta Muitinės bei sunaikinta, o dėl bandymo nuslėpti siunčiamas pavojingas ir/ar kenksmingas medžiagas ar nelegaliasprekes klientas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn arba įkalintas, jam gali būti paskirtos didelės baudos. Klientas sutinka įmonei TORAS LT atlyginti žalą, visas išlaidas bei mokesčius, kuriuos jie gali patirti dėl aptiktų neleistinų siųsti daiktų ir dėl jų siuntimo pažeistų įstatymų ar reglamentų.TORAS LT įmonė neatsako ir nepriima skundų kompensacijai gauti, jeigu siunta su draudžiamais daiktais vėluoja, yra sulaikoma, prarandama arba jai padaroma žala. Todėl jeigu nesate tikri, ar daiktas, kurį siunčiate, nepriklauso draudžiamų sąrašui ir norite gauti daugiau informacijos, dar prieš užsisakydami pristatymo paslaugą susisiekite suTORAS LT vadybininkais uabtoras@gmail.com , +37063006033


10.3. TORAS LT pastebėjus, kad Užsakovas galimai siunčia Draudžiamą daiktą, Užsakymas gali būti nedelsiant anuliuotas.
10.4. Jeigu Siunta, kurioje siunčiami Draudžiami siųsti vėlavo, buvo apgadinta arba prarasta gabenimo metu, su tuo susijęs skundas TORAS LT negali būti pateiktas, apmokėjimas už paslaugą taip pat negali būti grąžintas.

10.5. Siuntoje radus cigarečių gaminių, taikoma 200 EUR bauda už kiekvieną rastą 200 vnt. cigarečių (radus mažesnį kiekį – baudos dydis 100 EUR); Siuntoje radus tabako gaminių, taikoma 200 EUR bauda už kiekvieną rastą 200 g tabako gaminių (radus mažesnį kiekį – baudos dydis 100 EUR)

Siuntoje radus alkoholinių gėrimų, taikoma 200 EUR bauda už kiekvieną rastą alkoholinio gėrimo vienetą.

Siuntoje radus kitų, nei aukščiau nurodyti draudžiamų vežti daiktų, taikoma 300 EUR bauda už kiekvieną rastą draudžiamą vežti daiktą.

 

11. Siuntėjo garantija:

11.1.Siuntėjas garantuoja, kad visas krovinys/siunta yra tinkamai supakuotos, paženklintos, ant pakuotės yra nurodyti visi būtini ir tikslūs Siuntėjo ir Gavėjo rekvizitai. Esant netiksliam adresui, telefono numeriui, krovinys/siunta gali būti nepristatyta Gavėjui ir grąžinta į Vežėjo sandėlį. Toks siuntos grąžinimas neatleidžia Siuntėjo nuo atsiskaitymo su Vežėju pareigos.

11.2. Siuntėjas garantuoja, jog krovinyje/siuntoje nėra draudžiamų siųsti daiktų, išvardintų 10 p. Jei siuntėjas pažeis Sutarties 10 p. numatytą draudimą, turės atlyginti visus dėl to Vežėjo bei trečiųjų asmenų patirtus nuostolius, įskaitant ir negautas pajamas bei sumokėti Vežėjui Sutarties 10.5 p. numatytą baudą, kuri bendru Šalių susitarimu laikoma minimaliais Vežėjo nuostoliais.

11.3. Siuntėjas patvirtina ir garantuoja, kad yra tinkamai susipažinęs su nuo 2021 m. sausio 1 d. galiojančia siuntų, siunčiamų tarp Lietuvos Respublikos ir Didžiosios Britanijos, deklaravimo muitinei tvarka. https://lrmuitine.lt/web/guest/815

11.4. Siuntėjas garantuoja, kad yra tinkamai užpildęs ir prie krovinio/siuntos pridėjęs reikiamą PROFORMĄ https://uabtoras.lt/forma, kurioje yra nurodyta visa būtina ir tiksli informacija.

11.5. Jei už siuntos vežimą bet kurios valstybės muitinė ar kita institucija priskaičiuoja muito, importo ar bet kokius kitus mokesčius, juos papildomai apmoka tos siuntos Siuntėjas.

12. TORAS LT atsakomybė

12.1. TORAS LT neatsako už prekių trūkumą ar sugadinimą, jei jos buvo supakuotos ir paženklintos nesilaikant Taisyklių reikalavimų.

12.2. Jeigu dėl TORAS LT kaltės dingsta ar buvo sugadintos siuntos, jose trūksta daiktų (prekių) ar daiktai (prekes) apgadinti, TORAS LT atlygina padarytą žalą pagal nustatytą tvarką raštu pateiktą pretenziją taip:
12.1.1. Už žalą dėl prarastų, sugadintų tarptautinių siuntų, vadovaujantis Pasaulinės pašto sąjungos Pasaulinės pašto konvencijos, Pašto korespondencijos bei Pašto siuntinių reglamentų nuostatomis, tačiau kompensacija negali viršyti 40 SDR už siuntą ir 4,50 SDR už kiekvieną siuntos kilogramą (SDR yra išvestinė valiuta, kurios santykį su JAV doleriu skelbia Tarptautinis valiutos fondas. Kompensacijos suma eurais nustatoma pagal Lietuvos Banko nustatytą oficialų JAV dolerio ir EUR kursą, galiojusį siuntos išsiuntimo dieną)*

*Tuo atveju, kai Siunta pristatoma apgadinta, būtina jos pristatymo metu kartu su Kurjeriu pažymėti, jog Siunta pažeista bei ją nufotografuoti. Nuotraukų prireiks kreipiantis dėl kompensacijos.

12.3. Patirti netiesioginiai nuostoliai, įskaitant pajamų arba pelno praradimą bei neturtinę žalą, įskaitant reputacijos pablogėjimą, neatlyginami.

12.4. TORAS LT žalos neatlygina, jeigu:
12.4.1. pristatant siuntas atsirado nenugalimos jėgos (Force-majeure) aplinkybės, dėl kurių dingo siunta, siuntoje trūksta daiktų ar jie sugadinti, negalima nustatyti, kas atsitiko su siunta, nes sunaikinti įrodymams reikalingi dokumentai, o TORAS LT kaltė kitaip neįrodoma
Pastaba:Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840;
12.4.2. žala padaryta dėl Siuntėjo kaltės, nes jis pažeidė TORAS LT Interneto svetainėje https://www.uabtoras.lt/informacija viešai skelbiamus ir jam žinomus TORAS LT reikalavimus dėl pakuotės ir siunčiamų daiktų (prekių) įpakavimo bei ženklinimo arba pristatymui perdavė draudžiamas siųsti daiktus (prekes) arba daiktus (prekes), reikalaujančius temperatūrinio režimo, atitinkamai nesupakuotus ir nepažymėtus;
12.4.3. žala atsirado dėl natūralių siunčiamų daiktų (prekių) savybių, dėl kurių jie buvo visiškai ar iš dalies prarasti ar sugadinti: sudužę, surūdiję, nubyrėję, sulūžę, sugniuždyti ir pan.;
12.4.4. jei siuntos įteikimo metu siuntos pakuotė yra nepažeista ir tvarkinga, apie siuntos įpakavimo pažeidimus nesurašytas atskiras aktas, dalyvaujant Kurjeriui pristačiusiam siuntą;
12.4.5. TORAS LT neatsako už prarastus siunčiamose magnetinėse, elektroninėse laikmenose įrašytus duomenis.
12.4.6. Klientas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo siuntos išsiuntimo dienos nepateikė raštiškos pretenzijos.

12.4.7. Nebuvo faktinis vežėjas, pervežimo paslaugas teikė tretieji asmenys (kiti vežėjai).

12.4.7. TORAS LT neatsako už valstybinės institucijos teisės aktų numatytais atvejais konfiskuotą siuntą.

12.5. TORAS LT neatsako ir neišmoka jokios kompensacijos ar kitos sumos, jeigu patiriamas bet koks nuostolis arba žala, siunta arba jos dalis prarandama ar sugadinama, pristatoma pavėluotai arba nepristatoma dėl nuo TORAS LT valios nepriklausančių aplinkybių, tokių kaip:

Teisėti ar neteisėti valstybės pareigūnų ar institucijų, instancijų veiksmai arba neveikimas, dėl jų susidariusios transporto spūstys, eilės, bei kitos kliūtys krovinio pristatymui;

Boikotai, streikai, nespartus darbas kaip streiko forma;

Stichinės nelaimės: smarkios audros, ciklonai, pūgos, gausiai iškritęs sniegas, jūrų ar upių potvyniai;

Karas (paskelbtas, nepaskelbtas), maištai ir revoliucijos, piratavimas, sabotažas;

Muitinės ar kitų valstybės institucijų procedūros

Kita nenugalima jėga;

Krovinio pobūdis jo savybės, būdingi trūkumai, defektai;

Mokėtojo nurodymai ar instrukcijos, pareigų nevykdymas ar netinkamas vykdymas, kiti veiksmai (neveikimas);

Siuntėjo ar Gavėjo veiksmai (neveikimas);

Šių taisyklių nuostatų pažeidimas, įskaitant netinkamų pakuočių paruošimą, ženklinimą, draudžiamų daiktų įdėjimą į siuntą.

Su TORAS LT nesusijusi asmenų veiksmai (neveikimas);

Kitos Lietuvos respublikos teisės aktuose ar tarptautinėse sutartyse nurodytos aplinkybės;

Siuntėjo supakuotų ir užplombuotų siuntų praradimo ar pažeidimo atveju, jeigu pervežimo metu plomba ar firminė apsauginė lipni juosta nepažeidžiama, o pakuotė išlieka vientisa (nepažeista);

Išsitrynus vežamose magnetinėse, elektroninėse laikmenose esantiems duomenims.

Kai siuntos turinį sudarė 10 skyriuje nurodyti TORAS LT nevežami daiktai.

 

13. Skundai ir pretenzijos

13.1. Užsakovas pretenziją raštu apie apgadintą ar dingusią Siuntą privalo pateikti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Siuntos pristatymo ar preliminarios Siuntos pristatymo dienos.
13.2. Visi skundai turi būti pateikiami raštu TORAS LT tiesiogiai info@uabtoras.lt
13.3. Užsakovas turi pateikti oficialią rašytinę pretenziją TORAS LT aukščiau nurodytu kontaktiniu elektroniniu paštu arba registruotu paštu. Užsakovas, teikdamas pretenziją, privalo nurodyti užsakymo numerį, Siuntos vertę, pakuočių aprašymą (jų turinį), pretenzijos priežastis, prekių įsigijimo sąskaitos kopiją (ar kitą oficialų prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą), kuriame būtų aiškiai pažymėta (išskirta) apgadintos ir (arba) prarastos prekės (Siuntos) vertė, ar daiktai buvo nauji, ar naudoti, taip pat informaciją apie Siuntos siuntėją, gavėją, bei į kokią sąskaitą grąžinti pinigus ir kt. Užsakovas, teikdamas pretenziją, taip pat turi teisę pateikti Siuntos pakuočių ir (arba) jos turinio fotonuotraukas, taip pat pateikti kitą informaciją, kuri gali padėti tinkamai išnagrinėti pretenziją. Užsakovas, teikdamas pretenziją, privalo pateikti išsamią informaciją, įskaitant savo asmeninius, jeigu pretenziją teikia fizinis asmuo, ir visus juridinio asmens rekvizitus, tame tarpe ir atsiskaitomosios sąskaitos numerį, jeigu pretenziją teikia juridinis asmuo. Jeigu pretenziją teikia juridinis asmuo, pretenzija turi būti pasirašyta Užsakovo (juridinio asmens) asmens, turinčio teisę pasirašyti tokio pobūdžio dokumentus (pretenziją). Užsakovas privalo pateikti pretenzijos originalą su tinkamai patvirtintais jos priedais. Tuo atveju, jeigu Užsakovo (juridinio asmens) pretenziją pasirašo ne Užsakovo vadovas, ar kitas asmuo (atstovas), tokiu atveju prie Užsakovo (juridinio asmens) teikiamos pretenzijos privalo būti pridėta įgaliojimo/įsakymo, kuriuo suteikti įgaliojimai Užsakovo atstovui pasirašyti pretenziją, patvirtina kopija. Nepateikus reikiamų dokumentų arba juos pateikus vėliau nei per nurodytą terminą, pretenzija nepriimama (pagrįstas atmetimas) ir nuostoliai neatlyginami.
13.4. Apgadinta Siunta su visa Pakuote Gavėjo turi būti saugoma bei prieinama patikrinimui pristatymo adresu visą skundo nagrinėjimo laiką.
13.5. Jeigu faktas, kad Siunta buvo apgadinta pervežimo metu, patvirtinamas, TORAS LT padengia daikto remonto arba jo įsigijimo išlaidas, remiantis 12.1. punktu.

13.6. Jeigu siųstas daiktas sugadintas nepataisomai, Gavėjas privalo pristatyti tai patvirtinančią oficialią remonto centro pažymą ar nepriklausomos nuostolių įvertinimo agentūros aktą.
13.7. Pretenzijos dėl dingusios Siuntos nagrinėjimas gali būti vykdomas tik gavus Siuntos praradimo faktą patvirtinantį raštą.
13.8. TORAS LT turi išnagrinėti Užsakovo rašytinę pretenziją dėl Siuntos praradimo, sugadinimo ar pan. ir pateikti raštišką atsakymą pretenzijos, pareiškėjo (Užsakovo) nurodytu adresu (įskaitant elektroninį paštą) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo rašytinės pretenzijos su visais pretenzijai nagrinėti ir sprendimo priėmimui reikalingais dokumentais, gavimo dienos. Tarptautinių siuntų pretenzijos nagrinėjimo terminas gali užtrukti iki 90 kalendorinių dienų nuo rašytinės pretenzijos su visais reikalingais dokumentais, gavimo dienos.

13.9. Jeigu Jūsų netenkina UAB „Toras LT" pateiktas atsakymas į Jūsų rašytinę pretenziją dėl netinkamai atliktų paslaugų, turite teisę kreiptis į Ryšių reguliavimo tarnybą, kuri nemokamai nagrinėja vartotojų ir pašto paslaugos teikėjų ginčus ne teismo tvarka (adresas: Mortos g. 14, LT-03219 Vilnius, interneto svetainė: www.rrt.lt), arba į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (adresas: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. 852626751, faks. (85)2791466, interneto svetainė: www.vvtat.lt), arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/. Ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančių institucijų priimti sprendimai neužkerta kelio kreiptis į teismą.

14. Duomenų apsauga:

14.1.Krovinių/siuntų vežimo metu tvarkant asmens duomenis bus laikomasi visų privalomų įstatymų, teisės aktų ir taisyklių reikalavimų dėl asmens duomenų apsaugos ir privatumo. 14.2.Asmens duomenys bus tvarkomi tik ta apimtimi, kokia yra reikalinga krovinio/siuntos pervežimo įsipareigojimų įvykdymui. 

 

 


 

 

 


SEKITE MUS
2015 © CARUSALE.LT
SVETAINĖS MEDIS
KONTAKTAI
UAB TORAS LT
Adresas: Pajuostės pl. 36A
Panevežys LT-36104
Kodas: 302975420
PVM: LT100007436613
A/S LT677181500014467427
 
Tel. Nr. LT: +370 632 97999
Tel. Nr. LT: +370 630 06033
Tel. Nr. LT: +370 690 97447
Tel. Nr. UK: +44 747 4910444
Tel. Nr. UK: +44 756 2771639
E-mail: uabtoras@gmail.com